คลังความรู้ กลุ่มตรวจสอบภายใน

 

 
  1.แนวทางการตรวจสอบเงินยืม
2.การประเมินความเสี่ยงด้านการรับเงินและจ่ายเงิน
3.การบริหารใบเสร็จ
4.การตรวจการเบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ
 
  คลิก!!...ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กลุ่มตรวจสอบภายใน  
     
     
  กลุ่มตรวจสอบภายใน
โทร.02-5614875-6
inaudit@doae.go.th