[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by DOAE 2.5
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร
เมนูหลัก

  
หน้าที่ความรับผิดชอบ  
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

     1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน  การบริหารพัสดุและทรัพย์สินรวม
ทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆของหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปตามนโยบาย กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี

       2. ประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน
และการบริหารงานด้านอื่นๆ ของหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และประหยัด รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการเกษตร

       3. เสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข ในข้อ 1 และข้อ 2 รวมทั้งติดตามผลการตรวจสอบ

       4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ
กรมบัญชีกลาง คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกเหนือจาก
แผนการตรวจสอบประจำปี